Category: Մամուլ

Checks That Tell A Story, 1947

Checks That Tell A Story, 1947

These two checks were received from the New England and Detroit Repatriation Commitees, indicating that the compaign had passed the $100,000 mark in their respective sectors. As a matter of fact, since the receipt...

Տիթրոյթի ՀԲԸՄ Արանց մասնաճիւղի 1946-ի վարչութիւնը

(Ձախէն աջ նստած) — Յակոբ Թումանեան, Ալեք Մանուկեան, Օննիկ Թապիպեան, Թորոս Եսայեան։ (Ոտքի վրայ, Բ կարգ) — Սէմ Թումանճանեան, Լեւոն Պէշկէօթիւրեան, Հէրրի Աճէմեան, Յակոբ Տէրտէրեան, Հմայեակ Սէմէրճեան, Սուրէն Կիւլեան