Նավասարդյան խաղեր։ 1959թ.

Սփիւռք, 4 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ

Այս տարի ևս Զատկվան տոներու առիթով Սիւրիոյ և Լիբանանի հայկական գաղութները միջմասնաճյուղային խաղերով, պատեհությունը ստեղծեցին տասնյակ հազարավոր հանդիսատես հաշվող բազմություններ քով քովի բերելու մարզական դաշտերու վրա, առանց հատվածական խտրության։ Ստորև կուտանք նավասարդյան խաղերեն մեր կրած տպավորությունը քանի մը լուսանկարներով։

1959(8)-13 копия 2 1959(8)-13 копия 3 1959(8)-13 копия

You may also like...