Մեսրոպ Նուպարեան

Զմիւռնահայ գաղութին երիցագույն անդամ Մեսրոպ Նուպարեան, որ հազիվ կրցաւ ազատել, այժմ ապաստանած Մարսեյլ։ Ամենուն տարեցույց 1924

amenuntarecuyc_1924-93

You may also like...