Հայ հանրագիտակ. լուսանկարներ

Հայ հանրագիտակ։ Խմբագրեց Հ. Մկրտիչ վարդ. Պոտուրեան, Պուքրեշ, 1938թ.

You may also like...