05-america

Ռոսարիո, 2005թ., հեղինակ` Պաբլո Ֆլորես, տեղադրվել է հայ համայնքի միջոցներով
Rosario, author – Pablo Flores, erected by the Armenian community

You may also like...